Structure

Sequence:
XVNNTILHPEIVECRVFKTDMELEVLRYTNKISSEAHREVMKAVKVGMKEYELESLFEHYCYSRGGMRHSSYTCICGSGENSAVLHYGHAGAPNDRTIQNGDMCLFDMGGEYYCFASDITCSFPANGKFTADQKAVYEAVLRSSRAVMGAMKPGARTGRTVFSVGTMSTPPAGRNGVWWPDMHRLADRIHLEEL