Names & Taxonomy

Uniprot ID:
H0YGX7
Entry Name:
H0YGX7_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
Rho GDP-dissociation inhibitor 2 (Fragment)
Gene Names:
ARHGDIB
Gene Names Primary:
ARHGDIB
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
195
Sequence:
XEPHVEEDDDDELDSKLNYKPPPQKSLKELQEMDKDDESLIKYKKTLLGDGPVVTDPKAPNVVVTRLTLVCESAPGPITMDLTDLEALKKETIVLKEGSEYRVKIHFKVNRDIVSGLKYVQHTYRTGVKVDKATFMVGSYGPRPEEYEFLTPVEEAPKGMLARGTYHNKSFFTDDDKQDHLSWEWNLSIKKEWTE
Proteomes:
UP000005640

Function

Gene Ontology Go:
cytoplasm
Rho GDP-dissociation inhibitor activity
Gene Ontology Molecular Function:
Rho GDP-dissociation inhibitor activity
Gene Ontology Cellular Component:
cytoplasm
Keywords:
Complete proteome
Proteomics identification
Reference proteome

Publication

PubMed ID:
15592455 16541075 19690332 19608861 21269460 24275569 25944712