Names & Taxonomy

Uniprot ID:
H0Y9Y5
Entry Name:
H0Y9Y5_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
Kelch-like protein 5 (Fragment)
Gene Names:
KLHL5
Gene Names Primary:
KLHL5
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
282
Sequence:
XRTNMWTPVANMNGRRLQFGVAVLDDKLYVVGGRDGLKTLNTVECYNPKTKTWSVMPPMSTHRHGLGVAVLEGPMYAVGGHDGWSYLNTVERWDPQARQWNFVATMSTPRSTVGVAVLSGKLYAVGGRDGSSCLKSVECFDPHTNKWTLCAQMSKRRGGVGVTTWNGLLYAIGGHDAPASNLTSRLSDCVERYDPKTDMWTAVASMSISRDAVGVCLLGDKLYAVGGYDGQAYLNTVEAYDPQTNEWTQVFSHTFEDSKDHLVAIKQTIWRQNSLSEEFRSH
Proteomes:
UP000005640

Function

Keywords:
Complete proteome
Proteomics identification
Reference proteome

Publication

PubMed ID:
15815621