Structure

Sequence:
DFVYQFKAMCYFTNGTERVRYVTRYIYNREEYARFDSDVEVYRAVTPLGPPDAEYWNSQKEVLERTRAELDTVCRHNYQLELRTTLQRR