Structure

Sequence:
DFVYQFKAMCYFTNGTERVRYVTRYICNREEYARFDSDVEVYRAVTPLGPPDAEYWNSQKEVLERTRAELDTVCRHNYQLELRTTLQRR