Structure

Sequence:
YVRRDSEVVLLFFYAPWCGQSIAARAEIEQAASRLSDQPGVLGYFEFSGSPQPPGYLTFFTSALHSLKKDYLGTVRFGVITNKHLAKLVSLVHSGSVYLHRHFNTSLVFPREVLNYTAENICKWALENQETLFRWLRPHGGKSLLLNNELKKGPALFLFIPFNPLAESHPLIDEITEVALEYNNCHGDQVVERLLQHLRRVDAPV