Names & Taxonomy

Uniprot ID:
H7C0D9
Entry Name:
H7C0D9_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
DNA-directed RNA polymerase I subunit RPA2 (Fragment)
Gene Names:
POLR1B
Gene Names Primary:
POLR1B
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
308
Sequence:
PGVTPIDGAPHRSYSECYPVLLDGVMVGWVDKDLAPGIADSLRHFKVLREKRIPPWMEVVLIPMTGKPSLYPGLFLFTTPCRLVRPVQNLALGKEELIGTMEQSPLVRPSMYDYYDMDNYPIGTNAIVAVISYTGYDMEDAMIVNKASWERGFAHGSVYKSEFIDLSEKIKQGDSSLVFGIKPGDPRVLQKLDDDGLPFIGAKLQYGDPYYSYLNLNTGESFVMYYKSKENCVVDNIKVCSNDTGSGKFKCVCITMRVPRNPTIGDKFASRHGQKGILSRLWPAEDMPFTESGMVPDILFNPHGFPSR
Proteomes:
UP000005640

Function

Gene Ontology Go:
cytoplasm
nucleolus
DNA binding
DNA-directed RNA polymerase activity
ribonucleoside binding
transcription, DNA-templated
Gene Ontology Biological Process:
transcription, DNA-templated
Gene Ontology Molecular Function:
DNA binding
DNA-directed RNA polymerase activity
ribonucleoside binding
Gene Ontology Cellular Component:
cytoplasm
nucleolus
Keywords:
Complete proteome
Proteomics identification
Reference proteome

Publication

PubMed ID:
15815621 21269460