Names & Taxonomy

Uniprot ID:
H0YJV2
Entry Name:
H0YJV2_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
Serine palmitoyltransferase 2 (Fragment)
Gene Names:
SPTLC2
Gene Names Primary:
SPTLC2
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
407
Sequence:
XETPMLVAVLTYVGYGVLTLFGYLRDFLRYWRIEKCHHATEREEQKDFVSLYQDFENFYTRNLYMRIRDNWNRPICSVPGARVDIMERQSHDYNWSFKYTGNIIKGVINMGSYNYLGFARNTGSCQEAAAKVLEEYGAGVCSTRQEIGNLDKHEELEELVARFLGVEAAMAYGMGFATNSMNIPALVGKGCLILSDELNHASLVLGARLSGATIRIFKHNNMQSLEKLLKDAIVYGQPRTRRPWKKILILVEGIYSMEGSIVRLPEVIALKKKYKAYLYLDEAHSIGALGPTGRGVVEYFGLDPEDVDVMMGTFTKSFGASGGYIGGKKELIDYLRTHSHSAVYATSLSPPVVEQIITSMKCIMGQDGTSLGNGITIHEVVQTRNTYHRFSPLSPVFSHQCLWIMLP
Proteomes:
UP000005640

Function

Cofactor:
COFACTOR: Name=pyridoxal 5'-phosphate; Xref=ChEBI:CHEBI:597326;
Gene Ontology Go:
integral component of membrane
pyridoxal phosphate binding
transferase activity
biosynthetic process
Gene Ontology Biological Process:
biosynthetic process
Gene Ontology Molecular Function:
pyridoxal phosphate binding
transferase activity
Gene Ontology Cellular Component:
integral component of membrane
Keywords:
Complete proteome
Membrane
Proteomics identification
Pyridoxal phosphate
Reference proteome
Transmembrane
Transmembrane helix

Publication

PubMed ID:
12508121 21269460