Structure

Sequence:
XYVEDLAKIPRSFLQEANVTLIVIGQSSYHHIEPFCKLTGYSHEIYVDPEREIYKRLGMKRGEEIASSGNNIHFIHRDRNRLDHKPINSVLQLVGVQHVNFTNRPSVIHV