Structure

Sequence:
XSKELAAMGPGASGDGVRTETAPHIALDSRVGLHAYDISVVVIYFVFVIAVGIWSSIRASRGTIGGYFLAGRSMSWWPIGASLMSSNVGSGLFIGLAGTGAAGGLAVGGFEWNATWLLLALGWVFVPVYIAAGVVTMPQYLKKRFGGQRIQVYMSVLSLILYIFTKISGSCWW