Structure

Sequence:
DFVYQFKAMCYFTNGTERVRYVTRYIYNREEYARFDSDVEVYRAVTPLGPPDAEYWNSQKEVLERTRAELDTVCRHNHQLELRTTLQRR