Names & Taxonomy

Uniprot ID:
H7BZN1
Entry Name:
H7BZN1_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
Choline-phosphate cytidylyltransferase A (Fragment)
Gene Names:
PCYT1A
Gene Names Primary:
PCYT1A
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
137
Sequence:
NENERYDAVQHCRYVDEVVRNAPWTLTPEFLAEHRIDFVAHDDIPYSSAGSDDVYKHIKEAGMFAPTQRTEGISTSDIITRIVRDYDVYARRNLQRGYTAKELNVSFINAMSPPRVDSDTRHTTSHTDLSFKFGLTK
Proteomes:
UP000005640

Function

Gene Ontology Go:
catalytic activity
biosynthetic process
Gene Ontology Biological Process:
biosynthetic process
Gene Ontology Molecular Function:
catalytic activity
Keywords:
Complete proteome
Proteomics identification
Reference proteome

Publication

PubMed ID:
16641997 21269460